DESIGN
JAVASCRIPT
CSS
PHP
PREF

En PHP Tutorial

Skapad av: Louise Lundmark Te-08
Den här tutorialen innehåller:

Introduktion till PHP
Att komma igång
PHP - syntax
Variabler
Echo
Strängar
PHP - Operatorer
Villkorssatser
Vektorer
Slingor
Funktioner
Formulär
Introduktion till php

Vad bör du veta innan du börjar lära dig php?
Vad är PHP?

Först och främst bör du veta att PHP står för Hypertext Preprocessor och är ett gratis programmeringsspråk för webbservar.
Det används för att skapa dynamiska webbsidor snabbare. PHP stödjer flera databaser som bl.a. MySQL, Informix och Sybase.
PHP språket används när HTML inte är tillräckligt. Innan du lär dig PHP bör du ha en grundkunskap om HTML och Javascript.
Vad är en PHP fil?
I en PHP fil finns själva skriftspråket och den kan innehålla text, Html-taggar eller scripts.
En användare ser inte själva PHP koden utan ser endast en enkel html fil. Filen ska ha ändelsen (.php).
Vad gör php?
PHP språket tillåter dig att skapa hemsidor snabbare, med php kan du skapa webbshoppar, forum, bloggar och mycket mera.
Att komma igång


Det första du behöver göra är att se till att din server stödjer php. Om inte måste du installera php.
När du har php är det enda du behöver göra att skapa en .php fil i din webbkatalog och sätta igång.
Eftersom att php är ett gratis skrift stödjer de flesta webbvärdar.
PHP – syntax


(Reglerna du måste följa för att skriva en ordentligt strukturerad php kod)
Ett php script börjar alltid med <?php och avslutas med ?> och kan placeras var som helst i dokumentet.

En enkel php och html sida
Ett php script innehåller normalt sett html-taggar precis som i en vanlig html-fil men även php script.
Här är ett exempel på en enkel html/php sida.Sidan kommer då att se ut såhär:

Hej på dig!


Semikolon

Som du kanske märkte används ett semikolon ; efter php utlåtande. Semikolonet symboliserar att utlåtandet är slut.
Detta är viktigt och får aldrig glömmas.
Kommentarer inom php
För att göra kommentarer använder man sig av // för att göra en enradig kommentar och /* ”kommentar”*/ för att göra en större kommentar.


VariablerEn variabel används för att lagra värden som textrader eller nummer. En variabel kan användas flera gånger i scriptet.
Det som skiljer php från de flesta andra programmeringsspråk är att du inte behöver ange vilket typ av värde du ska använda för variabeln
utan endast skriva ett $ (dollar tecken) i början av den. Utan dollartecknet kommer variabeln dock inte fungera.

Så här ska en variabel se ut:Exempel på en variabel:Regler

* En variabels namn måste börja med understryk ”_” eller en bokstav ”a”.
* En variabels namn kan endast innehålla bokstäver, nummer och understryk. (a-z, A-z, 0-9 och _)
* En variabels namn ska inte innehålla mellan rum, om den innehåller två ord används istället stor bokstav ($hejDu) eller understryk ($hej_du).


EchoPHP kommandot echo används för att visa texten ute på din webbläsare.Kommer att visa:

Hejsan!
Jag älskar php!
Strängar (strings)Sträng variabler används för variabler som innehåller bokstäver. Efter vi skapat en sträng kan vi manipulera den.
En sträng kan användas direkt i en funktion eller så kan man lagra den i en variabel.

Exemplet visar en sträng som anger texten ”Hejsan!” till variabeln ”kalle”.Kommer visas:
Hejsan!Sammanlänka Strängar

Hittills har vi bara arbetat med en sträng, men om du har två och vill länka dem samman så använder du dig av (.).

För att länka samman två variabler gör du:Detta kommer att se ut så här:

Goddagens! Vad gör du?
PHP OperatorerOperatorer används för att manipulera ett värde eller för att jämföra värden.
Det finns ett flertal olika operatorer att använda sig av inom php.

Aritmetiska operatorer

Operatorer Namn Exempel
+ Addition $a + $b
- Subtraktion $a - $b
* Multiplikation $a * $b
/ Division $a / $b
% Modulus $a % $bJämförande operatorer

Används för att jämföra olika variabler och/eller värden. Jämförande operatorer används innanför villkorliga kod-rader och utvärderar antingen falskt eller sant.

Operatorer Namn Exempel Resultat
== Lika Om $a ==$b är lika med varandra Sant
!= Ej lika Om $a == $b inte är lika med varandra Sant
> Större än Om a är större än b
$a > $b
Sant
< Mindre än Om a är mindre eller lika med b
$a == $b, $a < $b
Sant
>= Större eller lika med Om a är större eller lika med b
$a == $b, $a > $b
Sant
< > Ej lika/td> Om $a<>$b SantLogiska operatorer

Operatorer Namn Exempel Resultat
&& Och Om både $a och $b är sant Sant
|| Eller Om antingen $a eller $b är sant Sant
! Inte Om $a inte är sant SantAssignment operators

Operatorer Exempel Lika med
= x=y x=y
+= x+= y x= x + y
-= x-= y x= x - y
*= x*= y x= x * y
/= x/=y x= x / y
.= x.= y x= x.y
%= x%= y x= x % y/td>Sträng operatorer

Operatorer Exempel Lika med
. Sammanlänkning $a . $b

VillkorssatserOfta när du skriver en kod vill du utföra olika handlingar för olika beslut.

If-statsen
Använder du för att utföra en kod endast om ett specifikt villkor är sant.

SyntaxEtt exempel.
Om numret är 10 kommer det att visas ”Satsen är sann”.
If/else satsen

Du använder if statsen när ett villkor är sant och else satsen då ett villkor är falskt.

SyntaxEtt exempel
Om numret är 10 kommer det att visas ”Satsen är sann” men om satsen är något annat nummer kommer det att visas ”Satsen är falsk”. Här är numret 12, satsen kommer alltså att vara falsk.


If/else/ifelse satsen

Använder du för att välja en av flera block av koder att utföra.Ett exempel
Om numret är 10 kommer det att visas ”Satsen är sann”, om numret är under tio kommer det också visas ”Satsen är sann” men om numret är utöver dessa kommer det att visas ”Satsen är falsk”.
Här är numret 5, det kommer alltså visas ”satsen är fortfarande sann”.
Switch-satsen

Tidigare lärde vi oss om hur vi använder if-satser men det finns vissa tillfällen då if-satser inte räcker till, det är då vi använder oss av switch-satser.

SyntaxSwitch-satsen använder vi när vi vill jämföra en ensam variabel (eller annan term) med flera olika värden och utföra olika koder beroende på vilket värde den motsvarar.
Ett exempel, det som kommer visas är ”Finns inget nummer” eftersom att vi inte angett något nummer.


Vektorer (Arrays)Vektorer inom php är en ordnad mapp, som samlar en eller flera värden i en variabel. En vektor kan behandlas som en lista, en hög, en ordbok, kollektion och mer.

Vektorer är bra att använda när du tillexempel vill skapa en lista med namn i php. Då är det onödigt att använda olika variabler för varje namn så istället kan du med hjälp av vektorer samla flera namn under en och samma variabel.
Om du till exempel har en lista med namn alla i olika variabler, kommer det att se ut såhär:När vi använder oss av vektorer så kommer det istället se ut såhär:Vi använder oss av nycklar.

Numeriska vektorer

Numeriska vektorer samlar varje element med ett numrerat register.

Vi skapar en vektor med fyra element ”namn”, dessa med nycklarna (0,1,2,3) och värdena ”Erika”, ”Peter”, ”Emil” och ”Stina”.Detta kommer att visa:

Erika och Stina är flicknamn.


Associativa (Assosative) vektorer

Hetalsnycklar registreras numeriskt medans associativa vektorer registreras med namn.
Det finns två olika sätt att skapa associativa vektorer på:

Exempel, Här är en lista på säljare och antal sålda tepåsar.

1.


2.


En php kod med denna lista skulle se ut såhär:Detta kommer att visa:

Lena har köpt 2 tepåsar.
Slingor (Loops)När man vill upprepa något i php använder man sig av slingor.

While –Slingor (While-loops)

While-slingan är ett av de vanligaste kommandon i php, den utför ett kodblock så länge som ett visst villkor är sant.

Syntax:


Exempel på en while-slinga.
I den här slingan säger vi att i är noll(alltså startar den vid talet 0) och så länge numret är under 15 så kommer villkoret vara sant. När villkoret är sant kommer det utföras ett kodblock ”Hej”.Kommer att visas:

Hej 15, gånger.For-slingan (For-loop)

For-slingan använder du dig av när du i förväg vet hur många gånger scriptet ska köras. Alltså om du tillexempel vill köra scriptet Hej 5 gånger.

Syntaxen för en for-slinga ser ut såhär:
Om vi tar samma exempel vi använde oss av när vi skapade while-slingan kommer det med en for-slinga se ut såhär:Och resultatet kommer att vara densamma som med while-slingan.Foreach-slingan (Foreach-loop)

Foreach-slingan använder du när du har en vektor(array) som du vill upprepa genom. While och for-slingan upprepas tills villkoret är falskt medans foreach-slingan upprepas tills den gått igenom varje element i vektorn.

Syntaxen är :


Det som händer är att för varje loops upprepning, är värdet av den nuvarande vektor elementet anvisad till $värde, så vid nästa loops upprepning kommer den att titta på den nästa vektorns värde.

Ett exempel:
Här är en lista på säljare och antalet tepåsar dem sålt var.Funktioner (funktions)En funktion är ett antal program uttalanden som utför en specifik uppgift, och som du kan använda dig av var som helst i ditt program.
En stor fördel med php är att den innehåller redan över 700 funktioner och du kan även själv skapa en funktion.

Syntaxen för en funktion är:Här ska jag lära dig hur man skapar en funktion, Det första du gör är att ge den ett namn, gärna ett som reflekterar vad funktionen gör.

Vi säger att jag vill skriva ut mitt namn ett flertal gånger i en text, då använder jag mig av en funktion.
Det kommer det att se ut ungefär såhär.Kommer att visa:

Hejsan det här är Louise
Idag ska jag lära er lite om php.
Hoppas det går bra, Hälsningar LouiseFunktioner – Returvärden

Funktionerna vi använt tidigare har inte returnerat något värde, nu ska jag lära dig hur vi gör det
. Kod ordet för detta är ”return”, och används för att skicka ett värde ur funktionen. Med ”return” avslutas funktionen du kör.

Ett exempel, Här har jag skapat en funktion som adderar ett tal med sig självt.Formulär(Forms)Forms tillåter besökarna på din webbsida att lagra information i din html fil. För att få information från formulären använder vi oss av variablerna $_GET och $_POST.

Vi gör ett försök på ett enkelt formulär där besökaren ska skriva in för och efternamn. När vi använder oss av Forms börjar och slutar koden alltid med <form> och </form>Här har vi alltså skickat informationen till skicka.php, och för att göra detta använder vi oss av metoden ”post” och för att sedan skicka typ ”submit”.

Kommer att skicka information i filen skicka.php och vi visar denna på detta sätt:Den kommer att visa:

Välkommen ”Förnamn” ”Efternamn”!

$_GET function

Den här funktionen används för att hämta värden i ett formulär. Informationen kommer att vara tillgänglig för alla.

Vårat formulär:


Nu kan skicka.php filen använda $_GET funktionen för att skicka formulär data.Nu kommer vi istället för att bara skicka informationen samla informationen i skicka.php filen, Denna metod borde dock inte användas för att lösenord eller liknande hemlig fakta eller för att skicka mycket information då den bara kan innehålla 100 bokstäver.

$_POST function

Den här funktionen använda för att hämta värden i ett formulär skickat med method=”post”.
Skillnaden från $_Get funktionen är att $_POST kan skicka oändligt mycket information och inte är synlig för andra.Nu kan skicka.php filen använda $_POST metoden för att skicka formulär data. Detta genom att skriva in denna kod i skicka.php filen.